PERSONVERNERKLÆRING FOR BJARØY HANDEL AS

Gjeldende fra 28.11.2023

1. OM PERSONVERNERKLÆRINGEN

Personvern er viktig både for våre kunder og oss i Bjarøy Handel AS (heretter omtalt som «Bjarøy Handel», «vi» og «oss»). Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern, og all vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning som inkluderer EUs personvernforordning (GDPR).

Denne personvernerklæringen gjelder som informasjon om vår behandling av personopplysninger som samles inn ved kontakt med kunder, samarbeidspartnere, leverandører, underleverandører, brukere av våre tjenester og nettsteder der vi er behandlingsansvarlig. Her kan du bl.a. lese om hvilke opplysninger vi samler inn (punkt 3), formålet for behandlingen av personopplysningene og hva vi bruker opplysningene til (punkt 5), samt hvordan du kan kontakte oss dersom du lurer på noe angående vår behandling av dine personopplysninger (punkt 12).

2. HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, epostadresse og kontoopplysninger.

3. HVILKEN INFORMASJON SAMLER VI OM DEG?

Vi samler inn ulike personopplysninger avhengig av hvordan vi kommer i kontakt med deg eller hvilken relasjon du har til oss.

For å kunne inngå og administrere avtaler om kjøp fra konkursbo, panthaver (med salgsfullmakt), kjøp av eiendeler fra andre, takseringstjeneste, leie av lokaler og lager, samt avtaler med våre samarbeidspartnere, leverandører og underleverandører, behandler vi personopplysninger til kontaktpersonen(e)s navn, stilling, arbeidsgiver, telefonnummer og e- postadresse, samt eventuell korrespondanse knyttet til inngåelse og oppfyllelse av avtalene. For eventuelt salg av gjenstander fra eller til privatpersoner, kan vi i visse tilfeller måtte innhente fødsels- og personnummer og adresse. Ved avtaler som innebærer kreditt, vil det kunne bli aktuelt å gjennomføre en kredittkontroll. Behandlingene nevnt ovenfor skjer på grunnlag av din eller din bedrifts avtale med oss, samt i visse tilfeller samtykke eller vår berettigede interesse, for at vi skal kunne inngå og administrere våre avtaler.

Når du kontakter oss, vil vi behandle personopplysninger om deg. Personopplysningene vi samler inn vil typisk være kontaktopplysninger, som navn, e-postadresse og annen informasjon du deler med oss og som er nødvendig for at vi kan besvare din henvendelse. Vår berettigede interesse er behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen. Den berettigede interessen er vårt behov for å kunne besvare din henvendelse.

Vi er lovpålagt å behandle personopplysninger i visse tilfeller, for eksempel for å dokumentere etterlevelse av forpliktelser innenfor skatt, anti-hvitvaskingsreglene, regnskap eller juridiske prosesser. I denne forbindelse kan det være nødvendig å behandle personopplysninger om deg. Det kan for eksempel være nødvendig dersom ditt navn står på en arkiveringspliktig faktura eller kontrakt, eller du selger eller kjøper av oss som privatperson. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er den juridiske forpliktelsen vi er underlagt.

Ved besøk på våre nettsider vil vi kunne benytte informasjonskapsler (cookies) for å spore aktiviteten på våre sider og sørge for at sidene fungerer riktig. Behandlingsgrunnlaget for funksjonelle cookies vil være vår berettigede interesse. Dersom vi benytter cookies også til markedsføring, vil vi sørge for å innhente ditt samtykke til slike cookies. For mer informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker og innstillinger som kan gjøres for håndtering av samtykke, se punkt 6 nedenfor.

Hvis du melder deg på noen av våre arrangementer kan vi registrere personopplysninger som ditt navn, kontaktinformasjon og hvis du ønsker det, preferanser relatert til gjennomføring, bespisning, opphold og reise. Grunnlaget vil være avtalen om å delta på vårt arrangement.

Dersom du registrerer deg for å motta tilbud eller nyheter fra oss eller nyheter, vil vi registrere ditt navn, epostadresse og eventuelt telefonnummer. Grunnlaget for behandlingen av disse opplysningene er ditt samtykke.

Ved henvendelser som gjelder rekruttering til nye stillinger oss hos, vil vi behandle innsendte opplysninger om deg, din CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt ved å søke stillingen. Behandling av ansattes personopplysninger skjer på grunnlag av arbeidsavtalen og tilhørende rettslige forpliktelser.

4. HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi bruker informasjon som vi registrerer om deg til følgende formål og rettslige grunnlag:

 • Oppfylle avtalen: Administrere kundeforholdet og oppfylle avtalen med deg eller din bedrift. Dette vil blant annet kunne omfatter bruk i forbindelse med korrespondanse, fakturering, betaling, orientering om produkter, tilbud og våre tjenester.
 • Sikre best mulig fungerende tjeneste: Tekniske informasjonskapsler benyttes ut fra vår berettigede interesse i å ha en operativ og optimalisert tjeneste.
 • Overholdelse av lovbestemmelser: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f.eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.
 • Andre formål du har samtykket til i: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

I samtlige av de ovennevnte tilfeller behandler vi kun personopplysninger i den grad det er nødvendig og forenelig med de angitte formålene, og vi vil alltid ta hensyn til behovet for beskyttelse av ditt privatliv.

5. DELES INFORMASJONEN MED ANDRE?

Vi deler ikke dine personopplysninger med andre med mindre det fremgår uttrykkelig i denne erklæringen, vi får samtykke fra deg i det konkrete tilfelle eller det følger av gjeldende lovgivning at vi kan eller må utlevere opplysningene.

Vi vil kunne dele opplysninger med andre selskaper i Bjarøy-konsernet og tredjeparter som utfører tjenester på våre vegne og hjelper oss med drift av virksomheten, kredittkontroll, betalingsoppfølging og levering av tjenester. I slike tilfeller deles kun de opplysningene som er nødvendige ut fra å oppnå ovennevnte formål, og vi inngår på forhånd skriftlige avtaler med slike tredjeparter (databehandleravtaler) som sikrer at de behandler opplysningene i tråd med gjeldende lovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet.

Der det er nødvendig å dele informasjon med tredjepart om tidligere eller ny eier av gjenstander/produkter vi kjøper eller selger, i forbindelse med gjennomføringen av overdragelsen. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med finansiering, sikkerhetsstillelse eller registrering, hvor det vil være nødvendig å dele personopplysninger med bank, Løsøreregisteret, Statens vegvesen eller tredjepart med panterettigheter i salgsgjenstanden. Ved mistanke om lovbrudd vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter ved en anmeldelse fra oss eller på begjæring fra myndighetene. Vi vil også kunne levere ut informasjon til andre dersom det trengs for å forhindre ytterligere svindel, eller informasjonen er nødvendig for å avklare konkrete tvister.

I forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f.eks. som ledd i fusjon eller oppkjøp, vil relevante og nødvendige personopplysninger kunne inngå i overdragelsen.

6. HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)?

Våre nettsider bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både vi og våre samarbeidspartnere kan benytte cookies.

Enkelte cookies er nødvendige for å sikre at siden fungerer på riktig måte. Andre brukes til analyse og det kan også være at vi i perioder vil benytte cookies for å tilpasse innhold eller markedsføring. I sistnevnte tilfeller vi sørge for å innhente samtykke i tråd med gjeldende regler og retningslinjer, deriblant benytte en egen cookie-modul for dette formålet hvor ytterligere informasjon vil gis, i tillegg til at du kan gi, nekte eller endre ditt samtykke.
Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren du bruker. Du kan også slette eksisterende cookies. Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du oppleve redusert funksjonalitet på nettsidene våre.

Våre nettsteder kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder, produkter og tjenester, herunder sosiale medier (f.eks. Facebook eller LinkedIns sosiale tilleggsmoduler). Tredjepartstjenester eller tredjepartsapplikasjoner som er tilgjengelig på våre nettsteder er underlagt tredjepartens personvernpolicy. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse tredjepartenes personvernpraksis. På enkelte tjenester i sosiale medier vil vi kunne ha et delt behandlingsansvar med den som er ansvarlig for det sosiale mediet, og da gjelder vår personvernerklæring for vårt behandlingsansvar.

7. HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysningene lagres på vår server i Norge eller hos våre databehandlere innenfor EØS- området, slik at all behandling vil i utgangspunktet skje innenfor EØS-området.

Dersom vi eller våre databehandlere benytter tjenester som likevel innebærer en behandling av personopplysninger utenfor EØS-området, vil dette bli gjort i samsvar med EUs gjeldende krav til lovlig behandlings- og overføringsgrunnlag.

8. HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg eller din bedrift, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Bokføringsloven pålegger oss å oppbevare enkelte detaljer knyttet til kjøpshistorikk i fem år.

Personopplysninger vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes når du trekker tilbake ditt samtykke. Vi vil også slette personopplysninger du ber om å få slettet, med mindre det følger av lovkrav eller andre behandlingsgrunnlag at vi likevel må beholde de aktuelle opplysningene en viss tid.

Ved henvendelser som gjelder rekruttering til nye stillinger oss hos, vil vi slette opplysningene vi har mottatt så snart den eller de aktuelle stillingene er besatt, med mindre vi har fått ditt samtykke til å oppbevare opplysninger lengre.

Vi forsøker i tillegg å sikre at personopplysninger og annen kundeinformasjon er oppdatert og korrekt, og at vi ikke lagrer informasjon som er unødvendig i forhold til formålene ved behandlingen av personopplysninger.

Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for ovennevnte tidsbegrensninger eller slettekrav.

9. HVORDAN BESKYTTER VI DINE OPPLYSNINGER?

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak.. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om Bjarøy Handels retningslinjer og rutiner for personvern.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette sørger for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

10. HVA ER DINE RETTIGHETER OG VALGMULIGHETER?

Du har rett til å:

 • vite hvilken informasjon vi har registrert om deg.
 • kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes.
 • når som helst trekke tilbake samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss eller be oss om å begrense behandlingen. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere hele eller deler av våre tjenester til deg.
 • deaktivere innsamling av data ved de informasjonskapsler/»cookies» vi til enhver tid bruker.
 • be om å få dine opplysninger utlevert for å overføre disse til en annen tilsvarende tjeneste (dataportabilitet) i den grad dette er praktisk mulig og i samsvar med norsk rett.
 • uten ugrunnet opphold bli orientert om eventuelle sikkerhetsbrudd, dersom det er trolig at bruddet kan medføre en høy risiko for spredning eller tap av dine personopplysninger.
 • kreve dine opplysninger slettet.
 • klage til Bjarøy Handel ved å kontakte oss som beskrevet under punkt 12, dersom du mener at vi ikke følger denne Personvernerklæringen eller gjeldende norsk personvernlovgivning. Klage kan også sendes til Datatilsynet, www.datatilsynet.no.

11. HVORDAN FÅR JEG VITE OM ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN?

Vi kan få behov for å oppdatere Personvernerklæringen for å gjenspeile endringer av våre tjenester eller nye lovkrav. Gjeldende versjon vil alltid være tilgjengelig på våre nettsider, slik at vi oppfordrer deg til å sjekke erklæringen ved jevne mellomrom. For informasjon om endringer kan du også kontakte oss som beskrevet under punkt 12. Ved vesentlige endringer i erklæringen vil vi orientere om endringene per epost, hvis vi har din epostadresse.

12. HVORDAN KONTAKTE OSS?

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er:

Bjarøy Handel AS, org.nr. 928946789
Grev Wedels gate 1
3111 Tønsberg

Bjarøy Handel har en dedikert ansvarlig for å sikre en trygg og god behandling av personopplysninger. Du kan kontakte personvernansvarlig på epostadressen hho@bjaroyhandel.no dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne Personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger.